Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring

De CGR kent aparte regels voor sponsoring van activiteiten/projecten in § 6.5 van de CGR-code

Onder de regels voor sponsoring vallen alle vormen van financiële en op geld waardeerbare ondersteuning. Het maakt niet uit of er al dan niet een tegenprestatie wordt afgesproken, en of men spreekt over een grant of een donatie. Waar het om gaat is dat een derde partij een vergunninghouder een verzoek doet om een activiteit of project te ondersteunen.

Let op: als er sprake is van sponsoring van gastvrijheid bij bijeenkomsten gelden niet de regels uit § 6.5, maar de regels over gastvrijheid (§ 6.4 over onder meer het programma, de locatie en de kosten).

De belangrijkste voorwaarden voor sponsoring zijn:

  1. De gesponsorde moet altijd een formeel samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren zijn (bijv. een stichting, een BV, of een maatschap). Het is niet toegestaan om een individuele beroepsbeoefenaar of een FT(T)O te sponsoren. Een uitzondering geldt voor de sponsoring van een proefschrift.
  2. De activiteit moet innovatief en/of kwaliteitsverbeterend van aard zijn en de directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of bevordering van medische wetenschap tot doel hebben. Uiteindelijk moeten dus de patiënt of de wetenschap baat hebben van de sponsoring.
  3. De activiteit mag niet of niet volledig op andere reguliere wijze kunnen worden gefinancierd. De sponsoring mag niet leiden tot ‘dubbele financiering’. Er mag dus geen sprake zijn van financiering uit andere bron, denk aan budget in het ziekenhuis, als onderdeel van een tarief voor een zorgprestatie of DBC, enz. Daarom is een gedetailleerde begroting van de activiteit nodig, alsmede een kritische analyse van bestaande of reëel mogelijke financieringsbronnen, en eventueel een verklaring van de raad van bestuur van de gesponsorde.
  4. De sponsoring mag niet direct of indirect zijn gekoppeld aan de (toekomstige) verplichting tot het voorschrijven, de terhandstelling of het gebruik van geneesmiddelen.
  5. De sponsoring mag ook geen andere tegenprestatie van de gesponsorde eisen. Uitzondering: naamsvermelding van de sponsor en de verantwoording achteraf van de besteding van de sponsorgelden. Dit laatste is nodig om achteraf vast te stellen of het bedrag conform de afspraken is besteed en wat er met een eventueel surplus moet gebeuren.
  6. Sponsorafspraken moeten worden vastgelegd in een schriftelijke, door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Voordat een bedrijf een sponsorverzoek kan inwilligen, moet hij het verzoek aan bovenstaande eisen toetsen. Informatie is daarvoor cruciaal. Dat betekent dat het sponsorverzoek onder meer informatie moet bevatten over de aanvrager, het doel en de opzet van het project, de financiële onderbouwing van kosten in inkomsten (begroting) en de noodzaak van sponsoring vanwege het ontbreken van reguliere financiering. 

0% voltooid

Downloads