Gunstbetoon

Gunstbetoon

Gunstbetoon

In deze eerste paragraaf wordt ingegaan op: CGR-code § 6.1.

Met gunstbetoon wordt bedoeld: een financiële relatie met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een geneesmiddel te bevorderen.

Gunstbetoon in de richting van niet-beroepsbeoefenaren is niet toegestaan. Gunstbetoon in de richting van beroepsbeoefenaren is uitsluitend toegestaan indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn omschreven in de Geneesmiddelenwet (GW hoofdstuk 9 en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018) en in de CGR-code. 

Gunstbetoon richting beroepsbeoefenaren is verboden, tenzij het gaat om:

  • Het geven van geschenken
  • Verlenen of sponsoren van gastvrijheid bij bijeenkomsten
  • Betalen voor dienstverlening
  • Sponsoring van projecten

Aan alle vier vormen zijn strikte voorwaarden verbonden wat betreft inhoud, vastlegging en transparantie. Deze worden verderop in de cursus apart besproken.

De ratio van de regels voor gunstbetoon is dat patiënten erop moeten kunnen rekenen dat voorschrijvers objectieve voorlichting geven en integere keuzes maken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. De kwaliteit van zorg en het belang van de patiënt moeten daarbij voorop staan. Regels over gunstbetoon moeten ervoor zorgen dat beslissingen over het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen worden gemaakt op grond van rationele, medisch inhoudelijke gronden. Voorschrijvers en apothekers mogen daarbij niet worden beïnvloed door onoorbare, oneigenlijke argumenten, zoals financiële prikkels. 

De regels over gunstbetoon zijn wederkerig. Dit betekent dat wat bedrijven niet mogen aanbieden of geven, door beroepsbeoefenaren niet mag worden gevraagd of aangenomen. Beide partijen hebben hierbij een eigen verantwoordelijkheid en zij kunnen allebei op naleving van de regelgeving worden aangesproken.

Let op: er zijn ook financiële relaties die niet tot doel hebben om de verkoop van geneesmiddelen te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een vergunninghouder een computerdeskundige inschakelt. Betaling aan deze dienstverlener valt niet onder gunstbetoon. Echter, bij een financiële relatie tussen een vergunninghouder en een niet-beroepsbeoefenaar die bijvoorbeeld invloed kan hebben op besluitvorming rond de toelating van geneesmiddelen tot de markt of opname in het pakket of in de richtlijnen, is grote terughoudendheid geboden. Zie daarvoor altijd de voorwaarden in § 6.5.2 van de CGR-code.

0% voltooid

Downloads